Avisering, betalningsvillkor och påminnelser

1.1 Avisering av avgifter

Aviseringar utsänds i huvudsak med e-post. För de som avböjt eller ej kan nyttja detta alternativ och aviseras via fysisk post debiteras en administrativ avgift per avisering. Avgiften är fastställd av årsmötet.

1.1.1 Huvudaviseringar

Avisering av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret sker med förfallodag sista september eller närmaste bankdag före. Avisering utsänds cirka 30 dagar före förfallodag

Avisering av vinteruppläggningsavgifter, bryggplatsavgifter, bodavgifter m.m.  sker med förfallodag sista mars eller närmaste bankdag före. Avisering utsänds cirka 30 dagar före förfallodag

1.1.2 Övriga aviseringar

Avisering av, ny medlem, ansökan om bryggplats etc för befintlig medlem, sker när ansökan inkommit. Förfallodag skall vara 14 dagar efter behandlingsdag eller närmaste bankdag efter. Ansökan om medlemskap som inkommer efter sista augusti omfattas av avisering för kommande verksamhetsår. Avgift för resterande del av innevarande verksamhetsår erläggs ej.

Avisering av tillkommande avgifter för medlem sker när anmälan, ansökan inkommit. Förfallodag skall vara 14 dagar efter behandlingsdag eller närmaste bankdag efter.

Avisering av segelskoleelev sker när underlag inkommit. Förfallodag skall vara 14 dagar efter behandlingsdag eller närmaste bankdag efter.

1.2 Påminnelser

Avisering sker med e-post via BAS. (För, främst, äldre medlemmar som har pappersavisering tillämpas motsvarande rutiner.) 

 

​​​​​​​1.2.1 1:a Påminnelse

En första påminnelse utsänds till de som ej betalt på förfallodag eller (högst) två dagar därefter. Denna påminnelse är ej förenad med extra kostnad. Förfallodag för 1:a påminnelse är 14 dagar efter initial förfallodag eller närmaste bankdag efter.

 

​​​​​​​1.2.2 2:a Påminnelse

En andra påminnelse utsänds till de som ej betalt på 1:a påminnelses förfallodag eller (högst) två dagar därefter.

Påminnelsen utsänds såväl med e-post som med fysisk post. Denna påminnelse är förenad med extra kostnad i form av avgift för administrativ hantering (ej avisering av medlemsavgift) för påminnelse och administrativ pappershantering. Avgifterna är fastställda av årsmötet.

Förfallodag för 2:a påminnelse är 14 dagar efter  förfallodag för 1:a påminnelse eller närmaste bankdag efter.

(2:a påminnelse utsänds ej till segelskoleelever/f.d. segelskoleelever.)

Medlem som ej betalt medlemsavgift inklusive tillkommande avgifter senast på förfallodag för 2:a påminnelse anmäls till styrelse för beslut enligt stadgarna §12 - ”Medlem som inte har betalat förfallna avgifter, trots avisering och påminnelse, får anses ha begärt sitt utträde ur sällskapet.”

Medlem som ej betalt övriga avgifter såsom bryggplatsavgift m.m. inklusive tillkommande avgifter senast på förfallodag för 2:a påminnelse anmäls till styrelsen för beslut om åtgärd med möjlig fortsättning enligt enligt stadgarna §12 eller §13.