Öppna dokument

Med öppna dokument avses dokument som är publikt tillgängliga. Dvs man behöver inte vara medlem för att ta del av dessa.                                                    Sök i öppna dokument

 

Stadgarna är sällskapets huvuddokument. Av detta framgår grunderna för sällskapets verksamhet. För ändring av stadgarna krävs två på varandra följande medlemsmöte.

Policies anger sällskapets inriktningar och förhållningssätt i olika frågor. Dessa fastställs på ett medlemsmöte

Ordningsregler reglerar sällskapets verksamhet mer i detalj. Ordningsreglerna fastställs av styrelsen.

Instruktioner är styrelsens stadgeenliga sätt att styra sektioner, fristående funktionärer m.fl. Dokumentet innehåller även instruktioner i andra avseenden

 

Övriga dokument

  • Platsavtal  sluts mellan medlem som tilldelats plats (bryggplats, uppläggningsplats m.m) och sällskapet. Avtalet reglerar ansvar och skyldigheter.
  • Rutiner vid KSS. "Rutiner vid KSS" innehåller en sammanställning av olika rutiner. T.ex.;  aviserings/betalningsförfarande, nyckelutlämning, flödet vid medlemsansökan m.m., m.m. som i text även kan framgå på annan plats på KSS web. Rutinerna fastställs i detta dokument.