För medlemmar

Dokument endast tillgängliga för medlemmar. Dessa utgörs främst av underlag för medlemsmöte samt protokoll från styrelse och medlemsmöte.   Lista och sök i medlemsdokument

Allmänt

Av stadgar och ordningsregler framgår mycket av det som gäller för dig som medlem i KSS.

 

Avgifter

Avgifter såsom medlemsavgifter, bryggplatsavgifter m.fl. framgår av den avgiftsbilaga som varje år fastställs på årsmötet.  

Regler för avisering, betalning och påminnelser.

Bryggplats eller uppläggningsplats

Som medlem kan du ställa dig i kö för bryggplats eller vinteruppläggningsplats. Frågor om tillgänglighet besvaras av hamnkapten eller slipförman.

Förutsatt att du redan har din båt(båtar) registrerade i KSS ansöker du enklast genom ett mail till register@knss.nu. Har du flera båtar måste du ange för vilken båt du söker plats.

Är inte båten registrerad tidigare skall du bifoga "ansökningsblankett för medlemskap" där sidan 1 är ifylld med namn/medlemsnummer och båtuppgifter på sid 2 är komplett ifyllt.

Efter mottagen ansökan aviseras du startavgift och  placeras i kö i förhållande till inbetalningsdatum. Fram tills dess att du tilldelas plats eller lämnar kön utgår en årlig avgift.

I samband med att du tilldelas plats skall ett avtal tecknas mellan dig och KSS.

Sommarplats

Är du intresserad av en tillfällig bryggplats under en säsong kan det finnas en s.k. sommarplats ledig. Kontakta hamnkapten om detta är av intresse för dig.

Vinterbryggplats

Vill du ligga i sjön i KSS hamn under vintern kontaktar du hamnkapten. Han anvisar då en plats för dig som kan vara lämplig m.h.t ev. isbildning.

Platsbyte

Om du av något skäl önskar byta plats kan du kontakta hamnkapten. Om inte byte är omedelbart möjligt kan du placeras i en byteskö. Startavgift utgår ej.

Båtbyte

Endast den båt som du anmälde vid platstilldelning får förtöjas på tilldelad plats. Om du vill byta båt och förtöja den (på din plats) måste du anmäla detta till hamnkapten och få dennes godkännande innan du får förtöja. Nytt avtal skall upprättas.

Om du önskar byta från segel till motorbåt skall du ansöka om detta hos styrelsen via hamnkapten. KSS motorbåtspolicy tillämpas.

Övertagande av plats

Övertagande av plats kan ske mellan medlemmar enligt ordningsreglerna och begärs hos styrelsen. Av vikt är familjemedlemskap, medlemskap, delägarskap samt tidpunkter för detta.

Arbetsplikt

Innehav av båtplats (bryggplats, vinterplats, sommarplats) medför ett årligt "brygglagsarbete". Varje medlem med plats knyts till en arbetsgrupp, ålagd arbetstid är 16 timmar/år (genomsnitt). Till detta kommer förväntat deltagande vi de kollektiva vår- respektive höststädningarna.

Medlems ansvar för uppdatering av kontakt och adressuppgifter

Medlem har entydigt ansvar för att hålla adress och kontaktuppgifter aktuella.

Uppdatering

Uppdatering sker i första hand genom att medlem loggar in i vårt medlemsregister

Länk till->SBU/BAS 

Har du fler uppdateringar än vad som funktionen medger skriver du ett mail till register@knss.nu

 

Familjemedlemskap

Styrelsen vill uppmana medlemmarna att registrera alla i familjen under ett familjemedlemskap. Detta görs enklast genom att använda använda ansökningsblankett för medlemskap i tillämpliga delar. Ifylld blankett sänds till register@knss.nu

Övrigt                                               

KSS vimpel

Du är enligt ordningsregler skyldig att föra KSS vimpel. För att beställa en vimpel gör så här;
1. Du betalar 110 kronor till antingen Swish 123 562 2741 eller bankgiro 617-0922.
2. Viktigt: Märk betalningen med VIMPEL+ Ditt namn.
3. När din betalning inkommit skickar kassören ut vimpeln till dig med brev. Vimpeln skickas till din adress som finns i medlemsregistret.

KSS klistermärke

Märket har KSS logotyp och har diameter 12 cm. För att beställa klistermärken gör så här;
1. Du betalar 10 kronor för ett märke plus 15 kronor för porto till antingen Swish 123 562 2741 eller bankgiro 617-0922.
2. Viktigt: Märk betalningen med antal märken + Ditt namn.
3. När din betalning inkommit skickar kassören ut märken till dig med brev. Märken skickas till din adress som finns i medlemsregistret.

Uthämtning av medlemsnyckel/maskinnyckel 

OBS - För att hämta ut medlemsnyckel skall medlemmen vara 15 år eller äldre.

Se särskild rutin

 

Öppna/stänga din bryggplats för gästbåtar.                                               

 

Avslut av medlemskap.                          

Det kan komma en tid när du vill avsluta eller förändra ditt medlemskap. Du bör då tänka på följande;

  • Anmäl att du avser lämna, eller t.ex. vill skifta från familjemedlemskap till enskilt medlemskap, till registeransvarig - se Kontakta oss. Välj Registeransv. Någon återbetalning av del av inbetald medlemsavgift sker ej.
  • Har du bryggplats eller uppläggningsplats på KSS faller rätten till denna samt eventuell bod samtidigt som det datum du angett som avslut av medlemskapet.
  • Har du medlems- och/eller maskinnyckel utkvitterade skall dessa återlämnas. Anvisningar framgår av avsnittet Medlems/maskinnyckel