KSS hamn är i hamn .....

  • 7 jul 2024
Flaska av Champagne ClipArt

Mark o Miljödomstolen har i dagarna avgett dom i ärendet kring vår ansökan om laglighetsförklaring och tillstånd för att byta de yttersta stålpontonerna på brygga B/C och D/E.

Beslutet kan formellt överklagas till 2024-07-26 men vi kan nog sätta champagnen på kylning.

För KSS innebär det att vi kan gå vidare med;

  • planering kring ersättningsanskaffning av betongpontoner med Y-bom inklusive entreprenad av utläggning
  • planering kring försäljning eller skrotning av de befintliga stålpontonerna
  • planering kring finansiering av nyanskaffningen.
    • Betongpontonerna finansieras genom kapital eller upplåning i bank
    • Y-bommar finansieras, i enlighet med beslut på vårmötet, med blandat medlemslån och eget kapital eller upplåning i bank

Den intresserade  kan  läsa domslutets inledning i den fortsatta texten.

 

 

 DOMSLUT 

 Lagligförklaring 

Mark- och miljödomstolen lagligförklarar med stöd av miljöbalken bryggorna (B/C:1, B/C:2, D/E:1, D/E:2), vågbrytarponton (V:1), västra kajen (Kl), träbryggan (K2), båtslipen samt ramper (R1 och R2), se bild sid. 7. 

Tillstånd i efterhand 

Mark- och miljödomstolen lämnar Karlskrona segelsällskap (KSS) tillstånd i efterhand enligt 11 kap. miljöbalken för två bryggdelar (A:1 och A:2), se bild sid. 7. 

Tillstånd 

Mark- och miljödomstolen ger KSS tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till utrivning av två bryggor (B/C:2 och D/E:2) samt tillstånd att på i huvudsak samma plats anlägga nya flytande bryggor. 

Allt i enlighet med vad som framgår av ansökan med tillhörande bilagor. 

Villkor 

1. Verksamheten ska utföras i huvudsaklig överensstämmelse med vad KSS angett i ansökningshandlingarna samt uppgett och åtagit sig under målets handläggning. 

2. Anläggningsarbeten i vatten får inte bedrivas under perioden den 1 april – den 15 juli. 

3. Arbetet ska utföras så att risken för grumling minimeras. 

4. Maskiner som används vid arbeten i eller intill vattnet ska drivas med miljöklassade drivmedel och miljövänliga oljor godkända enligt Svensk standard. 

5. Buller från tillståndsgivna arbeten ska begränsas så att de inte överskrider vad som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15) om buller från byggarbetsplatser. 

6. När de två nya bryggdelarna anlagts, ska KSS bestämma bryggornas läge geodetiskt och rapportera uppgifterna till Sjöfartsverket på ufs@sjofartsverket.se (Ufs-redaktionen) för införande i sjökort. Koordinater ska anges i SweRef 99/WGS 84 i grader, minuter och decimalminuter med tre decimalers noggrannhet (DD MM, mmm) alternativt i plana koordinater SweRef 99 TM med max 10 meters osäkerhet (N, E). 

7. Uttjänta bryggsektioner, dvs. sektioner som inte återanvänds, ska lämnas till avfallsstation och omhändertas enligt gällande lagstiftning. Miljövänligt material ska användas vid byggnation och anläggandet. För den händelse tryckimpregnerade material används, ska detta material vara av kvaliteten NTR A eller NTR M enligt Nordiska Träskyddsrådets branschstandard eller motsvarande.